Bank of AyudhyaBank of Ayudhya

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 10/13 12:51 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

Not Available Now.

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

Not Available Now.

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

35.91บาท = $1

1บาท = $0.028

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 34.56บาท

1บาท = $0.029

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์