Bank of AyudhyaBank of Ayudhya

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 03/23 09:58 ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,186บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.139

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

3,067บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.261

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

35.47บาท = $1

1บาท = $0.028

Buying rate:
From USD to THB

$1 = 34.79บาท

1บาท = $0.029

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์