Bank of AyudhyaBank of Ayudhya

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: --/-- --:-- ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

3,108บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +8

1บาท = ¥3.218

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,979บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: +8

1บาท = ¥3.357

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

บาท = $1

1บาท = $0

Buying rate:
From USD to THB

$1 = บาท

1บาท = $0

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์