Bank of AyudhyaBank of Ayudhya

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya
เวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุด: --/-- --:-- ยังไม่

อัตราการขาย

Selling rate:
from THB to ¥10,000

2,982บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.353

เครื่องคิดเลข SELL: การจัดอันดับ

อัตราการซื้อ

Buying rate:
from ¥10,000 to THB

2,858บาท

เมื่อเทียบกับอัตราของวันก่อน: ±0

1บาท = ¥3.499

เครื่องคิดเลข BUY: การจัดอันดับ

Share!

แผนภูมิ

อัตราการขาย (USD)

Selling rate:
from THB to USD

บาท = $1

1บาท = $0

Buying rate:
From USD to THB

$1 = บาท

1บาท = $0

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เว็บไซต์